Formularz
aplikacyjny

  Dane personalne:

  Forma grzecznościowa:

  Wykształcenie:

  Doświadczenie zawodowe:

  Prawo jazdy:

  Obszar zainteresowania:

  Plik CV:

  Dodatkowe dokumenty:

  Klauzula informacyjna:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Steromika Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 107, 97-420 Szczerców.

  2. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: rodo@wago.com.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału przez Panią/Pana w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez administratora na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane: RODO). Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne i może być ona odwołana w każdym momencie.

  4. W przypadku wzięcia udziału w rekrutacji na konkretne stanowisko Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy m.in. art. 221 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn zm.) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na to stanowisko, a podstawą ich przetwarzania będzie ciążący na administratorze obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych, niewskazanych w przepisach prawa pracy zostanie, przez administratora potraktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO). Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne i może być ona odwołana w każdym momencie.

  Dodatkowo Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO).

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, jednak przez czas nie dłuższy niż 3 lata od ostatniej czynności wykonanej na danych.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcy usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  10. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby brać udział w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez administratora. W przypadku uczestnictwa w rekrutacji na konkretne stanowisko podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w tym procesie rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia złożonej aplikacji. Podanie danych niewymaganych przez przepisy prawa jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji

  Kontakt z nami
  Siedziba główna: ul. Piotrkowska 107, 97-420 Szczerców
  Pełny kontakt