Polityka prywatności
STEROMIKA

Szanowni Państwo, działając na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, wskazujemy, że w niniejszym dokumencie znajdziecie Państwo informacje dotyczące zasad przetwarzania przez naszą firmę danych osobowych, informacje dotyczące przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz zasad korzystania przez nas z określonego oprogramowania pozwalającego na ocenę widoczności naszej strony. W niniejszym dokumencie przekazujemy Państwu również informacje dotyczące potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonych z wykorzystaniem Internetu.

Spis treści

I - Podstawowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych

II - Prawa przysługujące Osobie, której dane dotyczą

III - Pliki Cookies, zasady ich wykorzystywania

IV - Informacja dotycząca zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

I Podstawowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas Państwa Danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Steromika Sp. z o.o. adres: ul. Piotrkowska 107, 97-420 Szczerców, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, NIP: 7692230486, REGON: 369662896
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez jeden z następujących kanałów:
 • mailowo - na adres poczty elektronicznej: batepv@steromika.pl
 • korespondencyjnie - na następujący adres do doręczeń Administratora: ul. Wieniawskiego 40, 93-564 Łódź

3. Cele przetwarzania oraz podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Dane osobowe przetwarzany na potrzeby zawarcia różnego rodzaju umów lub wykonania na Państwa rzecz określonych usług lub świadczeń; Dane osobowe pozyskujemy od Państwa w chwili zawierania umowy, składania zamówienia i kupowania naszych produktów albo usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Państwa dane osobowe będziemy również przetwarzać w celu przygotowania dla Państwa indywidualnej oferty albo odpowiedzi na złożoną przez Państwa ofertę zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 3. Dane osobowe przetwarzamy również w celu wykonania, realizacji umowy lub świadczenia usługi, a zatem wysłania Państwu towaru lub realizacji usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 4. Państwa Dane osobowe przetwarzamy również w przypadku odbierania i odpowiadana na wysyłane do nas różnego rodzaju wiadomości, informacji, zapytań, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy też formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. W związku z zawartą umową lub świadczonymi na Państwa rzecz usługami może wystąpić sytuacja, w której konieczne będzie rozpatrywanie, odpowiadanie na kierowane przez Państwa do nas zgłoszenia dotyczące umowy lub świadczonej usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub rozpatrywanie reklamacji związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. W związku z zawartą umową konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych również w celu realizacji obowiązków spoczywających na nas, a wynikających z przepisów prawa podatkowego lub o rachunkowości, do których zalicza się w szczególności wystawienie faktury, rachunku, rozliczenie podatku VAT, rozliczenie sprzedaży, prowadzenie dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 7. W przypadku wystąpienia między nami sporu co do sposobu, jakości i należytego wykonania lub niewykonania umowy lub usługi konieczne może być przetwarzanie Państwa danych również w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym wypadku przetwarzamy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionym interesie jakim jest dochodzenie naszych praw lub ochrona przed nieuprawnionymi roszczeniami lub żądaniami.
 8. Będziemy przechowywać i przetwarzać Państwa dane osobowe również w celu tworzenia wewnętrznych statystyk, rejestrów i baz danych Klientów, w tym również na potrzeby wymogów RODO i przepisów prawa, przetwarzanie jest zatem dokonywane z uwagi na nasz uzasadniony interes jakim jest dążenie do przyspieszenia procedur, poprawa efektywności działania, zwiększenia przejrzystości gromadzonych danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W niektórych przypadkach obowiązek tworzenia statystyk, rejestrów bez danych może wynikać z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 1. Wskazujemy, iż podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podanie tych danych może być niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług. Niekiedy obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa. Zawsze informujemy Państwa o zakresie danych, których podanie jest niezbędne, a co do których ich niepodanie nie ma wpływu na możliwość zawarcia umowy
  i prawidłowego świadczenia naszych usług.
 2. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez wskazany okres czasu:
 • przez cały okres niezbędny dla realizacji umowy, świadczenia usługi lub realizacji innych czynności na Państwa rzecz;
 • przez okres 5 lat, z uwagi na obowiązek przechowywania przez ten okres dokumentacji podatkowej albo przez okres archiwizacji wynikający z innych przepisów prawa;
 • przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartymi umowami lub realizowanymi usługami.
 1. Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywane tzw. odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty współpracującym z Administratorem w zakresie świadczenia na jego rzecz usług w szczególności: księgowych, kadrowo-podatkowych, prawnych, ubezpieczeniowych, audytowych, usług hostingowych, teleinformatycznych, branży IT, windykacyjnych, przedsiębiorstwa kurierskie, przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozu towarów, usługi pocztowe, kontrahenci i klienci Administratora, jak również współpracujące z Administratorem inne podmioty świadczące usługi prawne samodzielnie decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych;
 2. Na zasadach wynikających z przepisów prawa, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne, na żądanie lub w zakresie niezbędnym dla podjęcia określonych czynności, Państwa dane osobowe przekazywane będą również organom administracji publicznej, organom innych państw członkowskich UE, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, komornikom.
 3. Informujemy, że w stosunku do Państwa danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
 4. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż wskazane powyżej może się odbywać wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pozostają w tym przypadku przepisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. W przypadku, gdyby Państwa dane osobowe miały być przetwarzane przez nas w innym celu niż te, które wskazane zostały w pkt. 3 i na innej podstawie prawnej niż tam wskazana, wówczas uprzednio poinformujemy Państwa o tym fakcie, jak również o przysługujących Państwu w związku z tym uprawnieniach.
 6. Wskazujemy, że przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe nie są danymi wrażliwymi i zaliczane są do kategorii tzw. zwykłych danych osobowych. Wskazujemy, że są to m.in. następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 7. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
 8. Wskazujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych ponosimy odpowiedzialność za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. W celu zapewnienia tego bezpieczeństwa stosujemy odpowiednie i adekwatne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu. Przy przetwarzaniu danych osobowych i ich ochronie uwzględniamy rodzaj przetwarzanych danych, cel ich przetwarzania, kontekst, ryzyko ich ujawnienia, w szczególności poprzez wykorzystanie procedur szyfrowania danych, stosowanie rozwiązań technologicznych, organizacyjnych zwiększających bezpieczeństwo tych danych.
 9. Niniejsza klauzula informacyjna odnosząca się do zasad przetwarzania danych osobowych będzie przez nas aktualizowana w każdym wypadku zmiany w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

II Prawa przysługujące Osobie, której dane dotyczą

 1. Wskazujemy, że w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do żądania sprostowania,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych;
 6. w przypadku, gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych następuje w oparciu o wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie informujemy, że, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem,
 1. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. Wniesienie sprzeciwu skutkuje zaprzestaniem przez nas dalszego przetwarzania tych danych, chyba że ich przetwarzanie będzie konieczne z uwagi na istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw istniejących po naszej stronie lub podstaw do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 2. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych we wskazanym celu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 3. Realizacja Państwa praw wskazanych powyżej odbywa się poprzez wystąpienie przez Państwo ze stosownym żądaniem do Administratora za pośrednictwem kanałów kontaktu wskazanych w rozdziale I pkt. 2 niniejszej Polityki.
 4. Informujemy, że w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – którym aktualnie w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III Pliki Cookies, zasady ich wykorzystywania

 1. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki Cookies. Cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym, czyli urządzeniu, z którego Państwo korzystacie w chwili przeglądania naszej strony internetowej.
 2. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu usprawnienia korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Do celów korzystania z Cookies zalicza się:
 1. dostosowanie zawartości stron internetowych do Państwa preferencji oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu
  i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymania sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła, aktualizowana swoich informacji;
 4. wyświetlania i ograniczania liczby kontaktów z reklamą.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w Państwa urządzeniu. Mogą jednak Państwo dokonywać w każdym momencie modyfikacji ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na dostępność niektórych funkcji na stronach internetowych Administratora.
 2. Wskazujemy, że szczegółowe zasady zmiany ustawień plików Cookies, w zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej dostępne są pod adresami:
 1. Internet Explorer ™ - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 2. Mozilla Firefox ™ - https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 3. Chrome™ - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
 4. Opera ™ - https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
 5. Safari™  - https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

IV Informacja dotycząca zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych
z wykorzystaniem Internetu

 1. Informujemy, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną (przez Internet) może wiązać się
  z zagrożeniem, polegającym m.in. na:
 1. możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione (wirusy);
 2. niebezpieczeństwie otrzymania niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną (spam);
 3. podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia określonych informacji, lub nakłonienia do określonych działań (pishing);
 4. przesyłanie korespondencji na pocztę elektroniczną zawierającą załączniki lub hiperlinki, których kliknięcie skutkuje zainfekowaniem urządzenia, pozyskaniem poufnych informacji (phising mailowy);
 5. zagrożeniu związanym z zawartością, treścią informacji dostępnych w Internecie;
 6. zagrożeniu związane z wykorzystaniem sprzętu Klienta do działalności przestępczej;
 7. zagrożeniu związanym z istnieniem fałszywych witryn skutkujących wyłudzeniem danych;
 8. ataki typu Man in the middle;
 9. stosowanie oprogramowania lub urządzenia szpiegowskiego rejestrującego klawisze naciskane przez użytkownika (atak Keylogger);
 10. korzystaniu z niezabezpieczonych, otwartych sieci Wi-Fi.
 11. W celu uniknięcia lub minimalizacji ryzyka wystąpienia wskazanych w ust. 1 zagrożeń sugerujemy stosowanie właściwych środków technicznych, a w szczególności aktualizowane na bieżąco programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall, programy antyszpiegowskie, korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i weryfikowalnych połączeń internetowych, unikać w Internecie działań zwiększających ryzyko ujawnienia jako danych osobowych, danych logowania lub innych informacji poufnych, ograniczać ilość zapamiętywanych przez wyszukiwarki internetowe haseł dostępu, korzystać z unikalnych haseł i kodów dostępu, weryfikować treści otrzymanych na pocztę elektroniczną wiadomości, w tym nie otwierać poczty lub załączników pochodzących z nieznanych lub nieweryfikowalnych źródeł.
Skontaktuj się
Kontakt z nami
Siedziba główna: ul. Piotrkowska 107, 97-420 Szczerców
Pełny kontakt